Pravidla akce „111.444 / 111.944“

(dále jen „pravidla“): 

1. Organizátor. Obchodní společnost PACKWAY s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (dále jen „organizátor“) pořádá v období ode dne 5. 11. 2018 do dne 31. 1 . 2019 akci s názvem „111.444  a 111.944“ (dále jen „akce“). Organizátor je majitelem ochranné známky „vyprodej-slevy.cz “ a zároveň je provozovatelem e-shopu s názvem „vyprodej-slevy.cz“ (dále jen „zásilkový obchod“). Zboží ze zásilkového obchodu je možné objednávat telefonicky,  prostřednictvím  e-mailu,  prostřednictvím  e-shopu. V průběhu konání akce může být odeslání nabídky k účasti v akci opakováno. Akce může být prezentována v různých podobách. Tato pravidla stanoví závazná pravidla a podmínky účasti v akci. VÍCE

2. Účastníci akce. Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18  let s bydlištěm  na území České republiky či Slovenské republiky, které organizátor zašle dokumenty opravňující k účasti v akci, a který se do akce přihlásí v souladu s těmito pravidly. Dokumentem opravňujícím zákazníka k účasti v akci je vyplněný objednací lístek (dále jen „přihláška do akce“). Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, nebo osoby jim blízké, dále jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém  či  obdobném poměru  ke  všem  společnostem  spolupracujícím  s   organizátorem, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. Z účasti v akci budou dále vyloučeni účastníci, jejichž přihláška do akce bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. O skutečnosti, zda je určitá osoba oprávněna k účasti v akci rozhoduje výlučně organizátor.  V  případě  účastníků  mladších  18  let  jsou  tito  povinni mít písemný souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v akci, tak pro případné převzetí výhry. 

3. Podmínky uplatnění stanovených slev. Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které  je  expedováno.  Slevy  se  týkají  pouze  dostupného  zboží,  pokud  bude  zboží  již  vyprodáno  a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, www.vyprodej-slevy.cz si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši10 % z částky odpovídající expedovanému zboží. Akce je společná pro Českou a Slovenskou republiku.Slevy jsou organizátorem v této akci poskytovány v následující výši:

- sleva 200,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 400,- Kč;

Pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, jsou organizátorem v této akci poskytovány slevy v následující výši:

- sleva 8 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 15 €;

 4. Každá ze slev se s příslušným kódem akce dá využít neomezeně s platností do 31. 1. 2019. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení,  vyhrazuje  si  organizátor  právo  vrátit  zákazníkovi  hodnotu  zboží  vráceného  v  zákonné lhůtě  pouze  do  výše  odpovídající  zákazníkem  skutečně  uhrazené  ceně  za  takové  zboží  tj.  bez započítané   části   slevy   připadající   na  vrácené   zboží.   Zákazník   bere   na   vědomí   a   je   výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží.Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení  od  kupní  smlouvy.  Nevyexpedovaným  zbožím   se  rozumí  zboží,  které  není  možné zákazníkovi  zaslat  spolu  se  zbývající  částí  objednávky  z  důvodu  vyčerpaných  skladových  zásob produktů. 

5. Využití slev dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze zásilkového obchodu těmito způsoby:a)  poštou  -  je  třeba  zaslat  dle  pravidel  řádně  vyplněný  objednací  lístek  na  následující  adresu zásilkového   obchodu: www.vyprodej-slevy.cz,   Dělnická   390,   532 36   Pardubice. Adresa   pro   Slovenskou republiku: www.vypredaj-zlavy.sk, P. O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.b) objednává-li si účastník akce zboží ze zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito pravidly, a to buď telefonicky operátorovi nebo výslovně zadáním kódu akce do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže akce zúčastnit. c) objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové stránky www.vyprodej-slevy.cz nebo www.vypredaj-zlavy.sk způsobem zde stanoveným, zaregistruje se do akce zadáním kódu akce při objednávce zvoleného zboží. 

6. Akce je neslučitelná s dalšími slevami. Platí do vyprodání skladových zásob. Jakékoliv slevy či akce komunikované v rámci reklamních akcí společnosti nelze uplatnit na zboží z kategorie PRO CHOVATELE. Toto boží ze sekce PRO CHOVATELE se nezapočítává do celkové hodnoty objednávky pro získání slevy nebo výhodné ceny za poštovné. 7. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. 8. Přihlášením se do akce výherce uděluje v souladu s § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  souhlas  s  tím,  aby  pořadatel  pořizoval  obrazové  a  zvukové  záznamy  jeho  osoby  a  takto pořízené obrazové a zvukové záznamy, včetně jeho jména a příjmení, užíval v médiích (včetně elektronických), propagačních a reklamních materiálech, a to po dobu 5 let od ukončení této akce.

 

Přihlášení
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo