ZPĚT Hlavní strana
Pravidla letná souťež

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Velká letní soutěž“

 

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže s názvem „Velká letní soutěž“ (dále jen „spotřebitelská soutěž“), kterou pořádá společnost PackWay s.r.o., IČ: 25629662, se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 13638. 

 

1. Provozovatel spotřebitelské soutěže

PackWay s.r.o., IČ: 25629662, se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice (dále jen „provozovatel“).

  

2. Termín konání spotřebitelské soutěže

Spotřebitelská soutěž bude probíhat v termínu od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021 včetně.

  

3. Podmínky účasti ve spotřebitelské soutěži

Soutěžícím se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).

 

Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas rodiče nebo zákonné osoby s účastí. 

 

Ze spotřebitelské soutěže budou vyloučeny osoby, které nesplní zde uvedené podmínky účasti ve spotřebitelské soutěži, dále pak zaměstnanci provozovatele a osoby v obdobném postavení k provozovateli spotřebitelské soutěže.

 

4. Pravidla zapojení do spotřebitelské soutěže

Úkolem soutěžících je v době konání soutěže, od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021 včetně, nakoupit produkt/y z e-shopu www.vyprodej-slevy.cz za více než 999 Kč. V září budou vybráni 4 výherci, kteří budou následně kontaktováni kvůli předání výhry.

 

 5. Výhry a vydání výher

Soutěží se o následující výhry:

1. cena: Sodastream v hodnotě 2 499 korun

2. cena: Panini grill v hodnotě 1 599 korun

3. cena: Smoothie v hodnotě 1 699 korun

4. cena: Topinkovač v hodnotě 1 299 korun

 

Každý účastník soutěže, který splní všechny podmínky a dodrží pravidla pro zapojení do spotřebitelské soutěže je automaticky zařazen do výběru soutěžícího o výše uvedené výhry. Vyhodnocení a vyhlášení spotřebitelské soutěže provádí provozovatel.

Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 10. 2021. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 10. 2021 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 10. 2021, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

 

Výherce je povinen bez zbytečného odkladu dohodnout s provozovatelem termín a způsob předání výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

 

 6. Zpracování osobních údajů

Provozovatel soutěže PackWay s.r.o., IČ: 25629662, se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice (dále také jako „správce”) tímto z pozice správce osobních údajů informuje účastníka soutěže, jako subjekt údajů, o tom, že:

Z důvodu plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou se zapojením do soutěže podle bodu 4 těchto pravidel stává účastník soutěže, budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka soutěže: e-mailová adresa, jméno, příjmení, tel. kontakt a doručovací adresa. Tyto osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovávány pro účely realizace spotřebitelské soutěže a předání výhry výherci, a to po dobu k tomu nezbytně nutnou.

Správce si dovoluje informovat účastníka soutěže, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí účastníkovi soutěže na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech účastníků soutěže probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Správce v souladu se zákonem a čl. 13 nařízení informuje účastníka soutěže, jako subjekt údajů, o tom, že:

Účastník soutěže je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má účastník soutěže právo na přenositelnost osobních údajů. Účastník soutěže může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Účastník soutěže může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen se zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou účastníkovi soutěže zodpovězeny prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese [email protected]. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může účastník soutěže obrátit na správce na e-mailové adrese [email protected] a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Tímto byl účastník soutěže seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení a byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány.

  

7. Všeobecná ustanovení

Veškeré povinnosti plynoucí z právních předpisů, zejména povinnosti daňové, poplatkové, ohlašovací a další, nese výherce na svůj náklad a odpovědnost. Provozovatel tímto doporučuje výherci, aby zejména prověřil svou povinnost odvést z výhry daň z příjmu a vliv obdržení výhry na další odvody (sociální, zdravotní pojištění apod.).

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této spotřebitelské soutěže. Vymáhání účasti a výher ve spotřebitelské soutěži právní cestou je vyloučeno. Při důvodném podezření na porušení podmínek nebo spotřebitelské soutěže bude účastník soutěže ze spotřebitelské soutěže vyloučen. Při nesplnění podmínek či pravidel této spotřebitelské soutěže ztrácí účastník soutěže automaticky nárok na výhru. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.

K předání výhry nedojde v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla spotřebitelské soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené účastníkům soutěže v souvislosti s účastí ve spotřebitelské soutěži a získáním výher.

V případě dotazů souvisejících se spotřebitelskou soutěží mohou účastníci soutěže kontaktovat provozovatele na e-mailové adrese: [email protected]

Jakákoli sdělení a vyhlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn činit pouze provozovatel spotřebitelské soutěže.

Tato pravidla spotřebitelské soutěže vydal provozovatel jako závazný dokument pro realizaci spotřebitelské soutěže „Velká letní soutěž“.

Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni.

 

Přihlášení
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo