Zákaznický servis +420 466 040 888 (Po–Pá: 7:00–20:00, So 8:00–16:00)

Menu

Hledat

Košík

Váš košík je prázdný. Není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdný. Není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Domů
>
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.     Základní ustanovení

1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při provedení nákupu produktů elektronicky v internetovém obchodu na internetových stránkách www.vyprodej-slevy.cz (dále jen „internetový obchod“), při provedení nákupu produktů písemně na základě doručeného katalogu (dále jen „katalog“) a/nebo provedení nákupu telefonicky prostřednictvím telefonní linky 466 040 888 (dále jen „telefonní linka“), vše provozované společností PackWay s.r.o., sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 13638. IČO: 256 29 662 DIČ: CZ25629662, běžný účet vedený u ČSOB, a.s. Hradec Králové - č. ú. 111124495/0300.     

1.2.   Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) obsah kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, katalogu nebo telefonní linky, kdy na jedné straně je společnost PackWay s.r.o. jako prodávající (dále jen „prodávající“) a fyzická či právnická osoba na straně druhé jako kupující (dále jen „kupující“) a kdy předmětem je koupě zboží prodávajícího.

1.3.  Osoba uzavírající kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“).

1.4.   Prodávající je provozovatelem internetových stránek na adrese: www.vyprodej-slevy.cz (dále jen „webová stránka“).

1.5.   Kupujícím může být pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

1.6.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kupující je povinen se s těmito řádně seznámit a v případě, že čemukoliv nerozumí, dotázat se na význam prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů.

1.7.   Kontakty na prodávajícího jsou dostupné na webové stránce v sekci „O nás“ v záložce „kontakty“.

1.8.  Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Prodávající v této souvislosti zašle oznámení o změně obchodních podmínek kupujícímu na e-mailovou adresu, resp. jiný kontakt kupujícího a zveřejní nové znění obchodních podmínek alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nového znění obchodních podmínek na webové stránce. Kupující je oprávněn z důvodu změny obchodních podmínek odstoupit, a to do 21 dnů ode dne doručení oznámení o chystané změně obchodních podmínek na e-mailovou adresu kupujícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.9.   Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. května 2018.

 

2.     Kupní smlouva

2.1.   Kupní smlouva je uzavíraná mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu, katalogu či telefonní linky, přičemž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, s čímž kupující vyjadřuje odesláním objednávky souhlas.

2.2.   Způsob uzavření smlouvy je zásadně (i) písemný (katalog), (ii) elektronický (internetový obchod) či (iii) telefonický (telefonní linka) – vždy prostředky komunikace na dálku.

2.3.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

2.4.   Kupní smlouva vzniká v okamžiku, kdy je řádně vyplněná a potvrzená objednávka provedená kupujícím (dále jen „objednávka“) potvrzena ze strany prodávajícího.

2.5.   Objednávkový formulář obsahuje následující informace:

2.5.1. Internetový obchod: přehled objednávaného zboží, katalogové číslo zboží, údaj o dostupnosti zboží, množství, položkovou cenu, celkovou cenu, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, údaje o extra záruce, údaj o dobrovolných příspěvcích na veřejně prospěšné akce, kód akce, slevový poukaz, celková cena, způsob a cena přepravy, způsob a cena platby, jméno a příjmení kupujícího, e-mail, telefon, zákaznické číslo, fakturační adresa, dodací adresa a volitelně datum narození.

2.5.2. Telefonní linka: katalogové číslo zboží, množství, celková cena, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, údaj o extra záruce, údaj o dobrovolných příspěvcích na veřejně prospěšné akce, kód akce, slevový poukaz, celková cena, způsob a cena přepravy, způsob a cena platby, jméno a příjmení kupujícího, telefon, zákaznické číslo, fakturační adresa, dodací adresa a volitelně datum narození a e-mail.

2.5.3. Katalog: přehled objednávaného zboží, katalogové číslo zboží, údaj o dostupnosti zboží, množství, položkovou cenu, celkovou cenu, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, údaje o extra záruce, údaj o dobrovolných příspěvcích na veřejně prospěšné akce, kód akce, slevový poukaz, celková cena, způsob a cena přepravy, způsob a cena platby, jméno a příjmení kupujícího, e-mail, telefon, zákaznické číslo, fakturační adresa, dodací adresa a volitelně datum narození, údaj o účasti na akci, údaj o požadavku na registraci do zákaznického účtu.

2.6.   Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.7.  Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek doručit zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.8.   Postup, resp. kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou následující:

2.8.1. Internetový obchod: Kupující zvolí zboží a množství, následně přejde do košíku, kde zkontroluje, že je nákup úplný, po potvrzení vyplní údaje o dopravě a platbě, poté vyplní své údaje a má možnost se dobrovolně navíc registrovat do zákaznického účtu, účastnit se soutěže či akce a/nebo vyplnit kód akce či slevového voucheru, následně zkontroluje přehled objednávky – zde se může vrátit pro opravu libovolného údaje, přičemž po potvrzení stiskne odeslání objednávky, čímž se objednávka nevratně odešle. Pokud je objednávka řádně zaevidována dorazí kupujícímu e-mail potvrzující odeslání objednávky. Následně (přibližně do dvou dní) kupujícímu dorazí potvrzení objednávky, čímž je uzavřena kupní smlouva. Tento e-mail obsahuje úplné znění kupní smlouvy včetně znění těchto obchodních podmínek.

2.8.2. Telefonní linka: Kupující zvolí zboží a množství z katalogu. Svoji objednávku sdělí operátorovi, který provede objednání zboží spolu se zákazníkem včetně způsobu dopravy doručení zásilky. Následně zákazníkovi přijde e-mailem potvrzení objednávky (v případě, že u zákazníka známe e-mail).

2.8.3. Katalog: Kupující zvolí zboží a množství z katalogu. Na přiložený objednací lístek vepíše vybrané zboží.  Zvolí způsob dopravy doručení zásilky zaškrtnutím příslušného pole. Objednávku odešle v přiložené odpovědní obálce. Po doručení je objednávka zavedená do systému a zákazník obdrží potvrzovací e-mail  (v případě, že u zákazníka známe e-mail).

2.9.  Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se detailně seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.11. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

3.     Zboží a cena

3.1.  Webové stránky, resp. internetový obchod a katalog obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků.

3.2.   Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu a případně poplatek za zvolený nestandardní způsob úhrady.

3.3.  Nabídka prodeje zboží a ceny zboží v internetovém obchodě a katalogu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách, resp. po dobu platnosti katalogu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v rámci jednotlivých slevových akcí. Slevy jednotlivých akcí se nedají sčítat. 

3.4.  Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě a katalogu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu zjevných chyb a neuzavření kupní smlouvy v případě zjevných chyb.

3.5.  Všechny inzerované údaje mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

3.6.  Kupní cena zboží je dohodnuta v každé jednotlivé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v internetovém obchodu/katalogu v době odeslání objednávky kupujícím.

3.7.  Webové rozhraní internetového obchodu a každý příslušný katalog obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.8. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jsou běžné, výši základní sazby a kupující je hradí sám.

3.9.  Zboží je zajištěno v množství odpovídající očekávané poptávce, platí do vyprodání zásob.

 

4.     Odpovědnost z vad, záruka za jakost, extra záruka

4.1.  Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

4.2.  Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména z ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 ž 2174 občanského zákoníku a těmito obchodními podmínkami, resp. článkem 5. Reklamační řád.

4.3.  Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z titulu záruky za jakost, tedy uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Záruku za jakost je spotřebitel povinen uplatnit dle článku 5. Reklamační řád.

4.4.  Kupující je oprávněn, pokud zaškrtne v objednávce příslušné pole a uhradí cenu 29,- Kč, uplatnit extra záruku. Extra záruka se řídí těmito obchodními podmínkami. Extra zárukou se rozumí, že v případě, že dojde k poškození zboží během přepravy, dojde nad rámec výměny zboží za nové, bezvadné, rovněž k úhradě kompenzace ve výši dvojnásobku nákladů na poštovné a balné a to ve formě šeku na slevu při dalším nákupu. Extra záruku je možno uplatnit u zboží, kde nedošlo k odstoupení od kupní smlouvy.

 

5.     Reklamační řád

5.1.  Převzetím zboží u kupujícího – spotřebitele je okamžik převzetí zboží od prodávajícího, resp. převzetí od dopravce. Převzetím zboží u kupujícího - podnikatele je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. 

5.2.  Jako doklad o záruce za jakost (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění příslušných práv. Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou - záruční list. Záruční list obsahuje všechny zákonné náležitosti.

5.3.   Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, tedy při převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. 

5.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží byla neporušena a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

5.5. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Reklamaci lze dále uplatnit u prodávajícího na e-mailové adrese [email protected] nebo písemně na adrese Dělnická 390, 532 36 Pardubice.

5.6.   Kupující - spotřebitel může vadné zboží na reklamaci zaslat na adresu prodávajícího. Na zásilce by mělo být viditelně uvedeno "REKLAMACE", ID číslo reklamace přidělené při vyplnění reklamace online (je-li služba nabízena) a zpáteční adresa zákazníka. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) a rovněž doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo). Doporučujeme přiložit i kopii nákupního dokladu.

5.7.  Kupující - spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky za jakost tato práva v závislosti na tom, zda vada znamená podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy:

5.7.1. jde-li o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má kupující – právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, což však neplatí v případě, že kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neproveditelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

5.7.2. jde-li o vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.8.   Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy neodstoupí, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

5.9.    Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. 

5.10. Neuplatní-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

5.11. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

5.12. Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

5.13. Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem po přijetí reklamace; dále prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5.14. Kupující – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. 

5.15. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba záruky za jakost, pokud zde je, prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu. 

5.16. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

6.     Cena zboží a platební podmínky

6.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce za poplatek 39 Kč,

6.1.2. online bankovním převodem – zdarma,

6.1.3. platební kartou - při dodání na dobírku a platbě na místě - 39 Kč,

6.1.4. platební kartou - při platbě dopředu - zdarma.

6.2.  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6.3.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

7.     Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

7.1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují pouze na kupujícího, který je spotřebitelem.

7.2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí zboží, přičemž, je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, počítá se lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu na adresu [email protected], nebo písemně na adresu uvedenou v bodě 1.1 oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

7.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v §1837 občanského zákoníku.

7.4 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

7.5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí spotřebiteli prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání zboží, v případě, že ve lhůtě 14 dnů vrací spotřebitel zpět všechno objednané zboží včetně dárků nebo dalších výhod), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.6. Vedle výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy Vám nabízíme možnost vrácení zboží na dobu 100 dnů od převzetí zboží. Smlouvu můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení tím, že nám zboží vrátíte do 100 dnů od převzetí (lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání. Cena za tuto službu je uvedena v košíku.

7.7. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, který prodávající pro dodání zboží v internetovém obchodě nabízí, vrátí prodávající tyto náklady ve výší odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.8 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.9. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.Spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek „formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“, jehož vzor je dostupný na e-shopu prodávajícího zde.

 

8.     Přeprava a dodání zboží

8.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

8.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5. Ceny balného a dopravy jsou uvedeny v objednacím lístku, resp. internetovém formuláři, rovněž na internetových stránkách a kupující je tedy s nimi seznámen před konečným odesláním objednávky. Přepravné a balné je možno činit následujícími způsoby:

8.5.1. Přeprava prostřednictvím České pošty,

8.5.2. Doručení GLS,

8.5.3. Doručení do výdejního místa Zásilkovny.cz.

8.6. Termín dodání činí 14 dní, je-li zboží skladem.

  

9.     Zboží upravené na přání kupujícího

9.1. Tento článek upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího pro případy, kdy je součástí kupní smlouvy závazek prodávajícího upravit zboží na přání kupujícího (dále jen „personalizace“).

9.2. V případě rozporu ustanovení těchto obchodních podmínek a tohoto článku má pro případ personalizace přednost vždy ustanovení tohoto článku. Neupravené otázky týkající se personalizace se řídí obecnými (ostatními) ustanoveními těchto obchodních podmínek.

9.3. Kupující je oprávněn u označeného zboží si nechat upravit zboží dle svého přání, tedy provést personalizaci dle podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

9.4. Personalizaci může kupující využít v rámci nákupu v katalogu, internetovém obchodě i prostřednictvím telefonní linky a e-mailu.

9.5. Personalizace může být provedena pouze způsoby uvedenými v konkrétní akci.

9.6. Zboží, které bylo personalizováno na přání kupujícího je možné uhradit standardními způsoby uvedenými na objednacím lístku a v internetovém košíku.

9.7. Zboží, které bylo personalizováno je možné doručit standardními způsoby uvedenými na objednacím lístku a v internetovém košíku.

9.8. V případě, že v rámci jedné kupní smlouvy kupující objednává personalizované zboží a ostatní zboží, se možnosti platby a doručení řídí konkrétními výhodami daného kódu akce + nelze jednotlivé výhody kombinovat.

9.9. Kupující, který je spotřebitelem nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce personalizovaného zboží ve lhůtě čtrnácti dnů ve smyslu § 1829 a násl. občanského zákoníku, neboť se jedná o zboží upravené na přání kupujícího.

9.10. Kupující rovněž u personalizovaného zboží nemá právo ve smyslu článku 7.2 těchto obchodních podmínek, tedy právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

 

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

10.2. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

10.3. Ochrana osobních údajů je podrobně upravena zde.

10.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva je doručena:

10.4.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

10.4.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

10.4.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

10.4.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Spotřebitel je oprávněn v případě sporu řešit tento spor prostřednictvím mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím České obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, +420 296 366 360. Internetová adresa subjektu zajišťujícího smírné řešení sporů je http://www.coi.cz.

11.6. Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce, kam může spotřebitel podat stížnost.