ZPĚT Hlavní strana
Pravidla podzimni soutěže

Pravidla k soutěži o 2 000 Kč:

 

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá MARKETINGOVOU AKCI  zahrnující soutěž s názvem o nákupní poukázku. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky. Akce může být prezentována v různých podobách.

2. Soutěž probíhá od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 (dále jen „doba trvání“).

3. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s doručovací adresou na území České či Slovenské republiky.

4. Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 2 000 Kč (ČR) a 1 peněžitá výhra v hodnotě 80 Eur (SR).   

5. Soutěž je určena pro všechny, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži. Výherce obdrží výhru při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže.

6. Podmínky řádného přihlášení k účasti v soutěži jsou následující:

I. Úkolem soutěžících je v době konání soutěže, od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 včetně, nakoupit produkt/y z e-shopu www.vyprodej-slevy.cz za více než 999 Kč.

7. Výhru získá 1 vylosovaný zákazník, který se v době trvání soutěže platně přihlásí do soutěže dle bodu 6 těchto pravidel. Slosování se uskuteční po skončení soutěže.

8. Registrací do soutěže zákazník souhlasí s podmínkami dle „Úplných pravidel soutěže“ na www.vyprodej-slevy.cz, se zpracováním osobních údajů za účelem vedení soutěže dle „Ochrany osobních údajů“ na www.vyprodej-slevy.cz a prohlašuje, že se s dokumenty řádně seznámil(a), rozumí jim a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Bez udělení souhlasu není možné se soutěže zúčastnit. Účast na soutěži a udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro daný účel je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu účast v soutěži končí. Účel zahrnuje vedení a organizaci soutěže. Více informací a práva zákazníka jsou uvedená v „Ochraně osobních údajů“, zejména právo na námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu.

9. Zákazník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že PackWay je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a město bydliště zákazníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové, a zvukově-obrazové záznamy zákazníka (s tím, že zákazník se účastí v soutěži výslovně zavazuje se dostavit v určeném termínu na určené místo za účelem vytvoření zvukového, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu zákazníka). Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, která uplyne za 5 let od okamžiku ukončení soutěže.

10. Pro účely této soutěže se za uhrazenou objednávku nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během doby trvání soutěže nebo během 14 dnů (příp. 100 dní, pokud si zákazník objedná prodlouženou lhůtu na vrácení zboží) následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli.

11. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 30. 12 2021. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 30. 12. 2021 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

12. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 11. 2021. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

13. Zpracování osobních údajů

Provozovatel soutěže PackWay s.r.o., IČ: 25629662, se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice (dále také jako „správce”) tímto z pozice správce osobních údajů informuje účastníka soutěže, jako subjekt údajů, o tom, že:

Z důvodu plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou se zapojením do soutěže podle bodu 4 těchto pravidel stává účastník soutěže, budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka soutěže: e-mailová adresa, jméno, příjmení, tel. kontakt a doručovací adresa. Tyto osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovávány pro účely realizace spotřebitelské soutěže a předání výhry výherci, a to po dobu k tomu nezbytně nutnou.

Správce si dovoluje informovat účastníka soutěže, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí účastníkovi soutěže na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech účastníků soutěže probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Správce v souladu se zákonem a čl. 13 nařízení informuje účastníka soutěže, jako subjekt údajů, o tom, že:

Účastník soutěže je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má účastník soutěže právo na přenositelnost osobních údajů. Účastník soutěže může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Účastník soutěže může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen se zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou účastníkovi soutěže zodpovězeny prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese [email protected]. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může účastník soutěže obrátit na správce na e-mailové adrese [email protected] a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto byl účastník soutěže seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení a byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány.

14. Všeobecná ustanovení

Veškeré povinnosti plynoucí z právních předpisů, zejména povinnosti daňové, poplatkové, ohlašovací a další, nese výherce na svůj náklad a odpovědnost. Provozovatel tímto doporučuje výherci, aby zejména prověřil svou povinnost odvést z výhry daň z příjmu a vliv obdržení výhry na další odvody (sociální, zdravotní pojištění apod.).

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této spotřebitelské soutěže. Vymáhání účasti a výher ve spotřebitelské soutěži právní cestou je vyloučeno. Při důvodném podezření na porušení podmínek nebo spotřebitelské soutěže bude účastník soutěže ze spotřebitelské soutěže vyloučen. Při nesplnění podmínek či pravidel této spotřebitelské soutěže ztrácí účastník soutěže automaticky nárok na výhru. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.

K předání výhry nedojde v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla spotřebitelské soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené účastníkům soutěže v souvislosti s účastí ve spotřebitelské soutěži a získáním výher.

V případě dotazů souvisejících se spotřebitelskou soutěží mohou účastníci soutěže kontaktovat provozovatele na e-mailové adrese: [email protected]

Jakákoli sdělení a vyhlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn činit pouze provozovatel spotřebitelské soutěže.

Tato pravidla spotřebitelské soutěže vydal provozovatel jako závazný dokument pro realizaci spotřebitelské soutěže „Velká letní soutěž“.

Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni.

Přihlášení
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo