Reklamační řád


Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu dostupném z internetové adresy /URL): https://blancheporte.cz/ (dále jen „internetový obchod“) provozovaném společností PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl. 13638. IČ: 25629662 DIČ: CZ25629662, ČSOB, a.s. Hradec Králové - č.ú.: 111124495/0300
(dále jen „prodávající“).

 

  • 1 Základní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup při reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě.
1.2 V případě kupujícího, který je spotřebitelem se v rámci zákonné záruční lhůty reklamace řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i tímto Reklamačním řádem. V případě kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu příslušných právních předpisů se práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.3 Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
1.4 Převzetím zboží u kupujícího - spotřebitele je okamžik převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce. Převzetím zboží u kupujícího - podnikatele je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.
1.5 Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky. Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou - záruční list. Záruční list obsahuje všechny zákonné náležitosti.

 

  • 2 Délka záruky

2.1 Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.
2.2 V případě kupujícího – spotřebitele je zákonná záruční doba 24 měsíců a běží od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

  • 3 Záruční podmínky

3.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět koupě je kupujícímu odevzdán prodávajícím v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
3.2 Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.
3.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
3.4 Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Reklamaci lze dále uplatnit u prodávajícího na e-mailové adrese [email protected].
3.5 Kupující - spotřebitel může vadné zboží na reklamaci zaslat na adresu prodávajícího. Na zásilce by mělo být viditelně uvedeno "REKLAMACE", ID číslo reklamace přidělené při vyplnění reklamace online (je-li služba nabízena) a zpáteční adresa zákazníka. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) a rovněž doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu.

 

  • 4 Způsob vyřízení reklamace

4.1 Kupující - spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva v závislosti na tom, zda vada znamená podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy:
4.2 jde-li o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má kupující – právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, což však neplatí v případě, že kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neproveditelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
4.3 jde-li o vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy neodstoupí, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
4.4 Neuplatní-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
4.5 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad,
vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
4.6 Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
4.7 Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem po přijetí reklamace; dále prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
4.8 Kupující – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
4.9 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.
Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

  • 5 Závěrečná ustanovení

5.1 Tento reklamační řád je platný ode dne 1. ledna 2014

Přihlášení
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo